KALENDARIUM

"Nie bój się błyszczeć"

W dniu 12 GRUDNIA 2018 r. KOMISJA W SKLADZIE:

Joanna Barnaś – Wójcik  – ARTYSTA PLASTYK, KOORDYNATOR DZIAŁU MERYTORYCZNEGO STAROCHORZOWSKIEGO DOMU KULTURY, ODDZIAŁU CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY;
Agnieszka Pielok - Opara – GŁÓWNY SPECJALISTA DS. MERYTORYCZNYCH CHORZOWSKIEGO CENTURM KULTURY;
Dagmara Białach – ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CHORZOWIE

PRZYZNAŁA MIEJSCA LAUREATOM KONKURSU „NIE BÓJ SIĘ BŁYSZCZEĆ” ZGODNIE Z LISTĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ PONIŻEJ.

               

Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej

 

I miejsce Daniel Kluziak

II miejsce Kacper Krzyzosiak

II miejsce Szymon Lyska

III miejsce Wiktoria Bajan

 

Kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej

 

I miejsce Samuel Zaniewski

II miejsce Zuzanna Warchoł

II miejsce Liliana Warchoł

III miejsce Zuzanna Nitecka

 

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagrod i dyplomów 20 grudnia 2018 r. na godz.  9.00.
Wręczenie nagród i prezentacja prac odbędzie się po koncercie "Opowieści o muzyce", który odbywa się w sali widowiskowej CHCK.
 
 

R E G U L A M I N

 Konkursu na pracę plastyczną

promującą  korzystanie z  elementów odblaskowych przez pieszego

 

„Nie bój się błyszczeć”

pod Patronatem Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali

 

 

Postanowienia ogólne

Chorzowskie Centrum Kultury wraz z Komendą Miejską Policji w Chorzowie ogłaszają konkurs na pracę plastyczną promującą  korzystanie z  elementów odblaskowych przez pieszego.

 

Cele konkursu

Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej płaskiej technice plastycznej (malarskiej, rysunkowej, itp) którego tematem przewodnim będzie:„ Nie bój się błyszczeć – Czyli świadomy i bezpieczny pieszy korzysta z odblasków”

 

 

Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

UWAGA! Jeden autor może przesłać tylko jedną pracę

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

I. PLAKAT

- Maksymalna wielkość plakatu – format A1.

- Płaska technika wykonania plakatu (rysunkowa, malarska, itp.)

- Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Prac zbiorowych prosimy nie przysyłać.

- Prace prosimy oznaczyć wybranym godłem autora projektu (oznaczenie tekstowe, nie graficzne).

- Do plakatu należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną godłem autora (takim samym jak na pracy), zawierającą metryczkę (załącznik nr 2 do Regulaminu).  Jeśli praca była tworzona pod kierunkiem nauczyciela – należy podać także: imię i nazwisko nauczyciela, nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły. Do metryczki należy także dołączyć oświadczenie rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu).
- Prace wykonane niezgodnie  z  regulaminem lub  uszkodzone  w  czasie  transportu  nie  będą  brane  pod  uwagę.

 

Uwaga : Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi !

 

 

Terminy w konkursie

Organizatorzy konkursu przewidują następujące terminy:

 • prace konkursowe (oraz załączniki nr 1 i 2) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs
  na plakat Nie bój się błyszczeć”
  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
  do 30 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Chorzowskie Centrum Kultury

ul. Sienkiewicza 3

41 - 500 Chorzów

 • ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych nastąpi do 20 grudnia 2018.
 • ogłoszenie wyników na stronach internetowych organizatorów do końca grudnia 2018.
   

Jury

 • prace konkursowe oceniać będzie jury w skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu;
 • jury wybierze zwycięzców konkursu i przyzna I, II i III miejsce w poszczególnych  kategoriach;
 • jury może podjąć decyzję o przyznaniu tylko wyróżnień;
 • zdobywcom I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych, przyznane zostaną nagrody;
 • wyniki prac jury są ostateczne;
 • wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Chorzowskiego Centrum Kultury.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Oceny prac konkursowych dokonywane będą według następujących kryteriów:

 

 • właściwa interpretacja tematu podanego w tytule oraz zgodność z celami konkursu określonymi w regulaminie (0 – 10 pkt),
 • wartości edukacyjno - profilaktyczne (0 – 10 pkt),
 • wartości artystyczne (0 – 10 pkt).

 

 

 

Ochrona danych osobowych

 • dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do otrzymania nagrody, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, na co rodzice / opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę;
 • dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - administratorem danych są organizatorzy konkursu;
 • przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w lokalnych mediach imienia i nazwiska autorów zwycięskich prac wraz z nazwą szkoły, której uczniem jest uczestnik;
 • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich podanie uniemożliwia udział w konkursie.

Informacje dodatkowe

 • przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom,
 • rodzic / opiekun prawny autora pracy, akceptując regulamin konkursu, udziela organizatorom upoważnienia do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej pracy do różnego rodzaju publikacji, w szczególności: udostępnienia w Internecie, publicznego wystawiania, drukowania, w celach promocji zasad bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka

 

.........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu
„NIE BÓJ SIĘ BŁYSZCZEĆ”

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych osobowych mojego syna / córki .................................................................................................................., w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły przez organizatorów konkursu (w tym na swoich stronach internetowych) w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data, podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

 

 

.....................................................................................................

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię, nazwisko autora pracy konkursowej: …………………………………………………………

 

 

 

Imię, nazwisko i numer telefonu nauczyciela:

………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

Szkoła i klasa:…………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

Adres szkoły:………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

Nr telefonu szkoły: ……………………………………………………………………………...

 

 

 

 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………....