KALENDARIUM

XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKEJ "PROMUJ ŚLĄSK"

Turniej ma jeszcze jedną zaletę, oprócz promocji Naszych Artystów Pisarzy, promuje także Naszych Artystów Malarzy, gdyż to między innymi ich obrazy są nagrodami dla uczestników. Mowa tu o takich twórcach jak Marian Knobloch, Andrzej Kuczok, Piotr Pilawa, Aleksandra Rej i wielu innych. 

Turniej odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:
-szkoły podstawowe - klasy 1-3;
-szkoły podstawowe - klasy 4-6;
-szkoły podstawowe - klasa 7-8
-szkoły ponadpodstawowe
-dorośli
Pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych występują w kategorii szkoły ponadpodstawowej.

             
                                                     REGULAMIN KONKURSUOrganizator:
Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
41-500 Chorzów

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 13-14 listopada 2019 roku.

Ostateczny termin wpłynięcia zgłoszeń do biura Turnieju - 31 października 2019 roku.
 (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do naszej placówki.)
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu zgłoszeń!
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Uroczystość rozdania nagród i koncert laureatów odbędzie się w dniu 18 listopada 2018.

Komisarz turnieju:

Teresa Adamkiewicz

Opieka artystyczna:
Mirosław Orzechowski

Miejsce przesłuchań konkursowych:
siedziba "Lekkiego Teatru Przenośnego"
Chorzowskie Centrum Kultury,
ul. Sienkiewicza 3, sala 33.

Turniej jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia.
Turniej przeznaczony jest dla amatorów.

Nie mogą w nim brać udziału osoby uprawiające zawód aktora i studenci szkół przygotowujących do zawodu aktora.

Celem Turnieju jest:
- promowanie twórczości poetów i prozaików związanych ze Śląskiem poprzez urodzenie lub zamieszkanie,
- promowanie kultury słowa mówionego i wysokiego poziomu artystycznego recytacji,
- propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania kulturą naszego regionu.

Uczestnik Turnieju jest zobowiązany:
przygotować do prezentacji jeden utwór (fragment) prozy i jeden utwór poetycki autorów związanych ze Śląskiem urodzeniem lub miejscem zamieszkania.
Prezentowane teksty nie muszą być recytowane gwarą!
W wyborze uczestnika może być tylko jeden utwór mówiony gwarą
Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów, z którymi wystąpili we wcześniejszych edycjach Turnieju.

Czas trwania prezentacji:
szkoły podstawowe, i ponadpodstawowe do 5 minut,
dorośli do 8 minut.
Przedłużająca się prezentacja może zostać przerwana.

Uwagi dotyczące doboru repertuaru:

W razie wątpliwości jurorów recytujący winien umieć wykazać związki autorów recytowanych tekstów ze Śląskiem. Jeżeli taki związek nie będzie mógł zostać wykazany, wystąpienie uczestnika zostanie potraktowane jako pozakonkursowe.

Turniej odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe - klasy 1-3;
- szkoły podstawowe - klasy 4-6;
- szkoły podstawowe - klasa 7-8;
- szkoły ponadpodstawowe;
- dorośli.
Pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych występują w kategorii szkoły ponadpodstawowe.

W przypadku małej liczby zgłoszeń w którejś z kategorii jury może podjąć decyzję
o połączeniu jej z drugą, najbliższą kategorią.

Zgłoszenia należy nadsyłać

na adres organizatora (Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów)
lub przez Internet na adres: urszula@chck.pl; lekkiprzenosny@gmail.pl.

Jury oceniać będzie:
- interpretację tekstów,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
UWAGA! Nie będzie oceniany strój i użyty w prezentacji rekwizyt.

Nagrody:

- Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
- Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej oddzielnie. O ilości i wielkości nagród oraz o ich rozdysponowaniu decyduje ostatecznie jury. Od decyzji jury nie ma odwołania.
- Możliwe są inne nagrody specjalne, ufundowane przez osoby indywidualne i instytucje.
Decyzje jurorów są ostateczne.

Publikacja danych i wizerunków uczestników:

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Chorzowskiego Centrum Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, w materiałach promocyjnych, prasie, na stronie internetowej ChCK i Lekkiego Teatru Przenośnego, na profilach społecznościowych Facebook wymienionych instytucji.

Telefony kontaktowe:
Koordynator Turnieju z ramienia ChCK - Urszula Kamysz-Zawadzka - 32 349 78 84
Komisarz Turnieju - Teresa Adamkiewicz - 601 46 36 51
Opiekun artystyczny Turnieju - Mirosław Orzechowski - 505 093 359

Dokładne informacje o godzinach przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych:
podane będą na stronie: www.lekkiteatrprzenosny.pl oraz na stronie: www.chck.pl
po zamknięciu listy zgłoszonych uczestników, nie później niż w dniu 6 listopada 2019 r.

Prosimy o podanie
adresu mailowego opiekuna, instytucji, która deleguje recytatora lub samego recytatora, jeśli nie reprezentuje żadnej instytucji
, jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje dotyczące kolejnych edycji naszego turnieju.
 

Zgłoszenia i regulamin:

XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"KARTA ZGŁOSZENIA RECYTATORA – DOROŚLI

XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK" KARTA ZGŁOSZENIA RECYTATORA - DLA RODZICA/OPIEKUNA

XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK" KARTA ZGŁOSZENIA – INSTRUKTOR

XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK" REGULAMIN


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury z siedzibą w Chorzowie.
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane ze współpracą z Chorzowskim Centrum Kultury na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody nie dłuższym niż 5 lat.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.