Kultura na Wolności

Ideą projektu jest aktywne zaangażowanie mieszkańców miasta do działalności w sferze kulturalnej. Chcemy wspierać działania które zrzeszają ludzi i motywują do powstawania inicjatyw kulturotwórczych. 

Celem projektu „Kultura na Wolności” jest więc:  zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społeczno – kulturalnym Chorzowa, pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa, odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Chorzowa, a co również dla nas Ważne integracja lokalnej społeczności angażując w komunikacje Chorzowskie Centrum Kultury, jego pracowników i mieszkańców miasta. 

Skierowany jest więc do mieszkańców naszego miasta między 16 a 35 rokiem życia, projekty mogą zgłaszać również osoby niemieszkające w Chorzowie, ale sam projekt ma angażować naszą społeczność lokalną. 

Odbywa się wiosną i latem każdego roku. Do końca kwietnia zgłaszane są wnioski,  w maju wybierane są projekty, kórych realizacja nastąpić ma do września tego samego roku. 

Krótka relacja z tego co już działo się w ramach projektu: https://www.youtube.com/watch?v=pTAmfftxIsk

Początkowo projekt był realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016” oraz w 2017 ze środków własnych CHCK jako kontynuacja.

Zgłaszane inicjatywy są realizowane na rzecz mieszkańców Chorzowa, w przestrzeni miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ścisłego centrum Chorzowa. Mają na celu angażowanie mało aktywnych środowisk oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta poprzez działania kreatywne.

 

DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH I ZASOBÓW SPOŁECZNYCHMIESZKAŃCÓW DZIELNICY CENTRUM W CHORZOWIE,PRZEPROWADZONA W RAMACH PROJEKTUCHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY „KULTURA NA WOLNOSCI”

Diagnoza potrzeb kulturalnych i zasobów społecznych mieszkańców dzielnicy Centrum w Chorzowie przeprowadzona została przez zespół pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury z pomocą niezależnych ekspertów. Jest to wynik naszego uczestnictwa w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016”.

fragment plakatu

Projekt „Kultura na Wolności” powinien przyczynić się do zwiększenia zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, pobudzać i rozwijać aktywność społeczną mieszkańców, wskazywać nowe obszary współpracy między mieszkańcami a domem kultury, podtrzymywać odkryty potencjał społeczny. Zakłada też pogłębienie wiedzy pracowników o potencjałach, zasobach i
potrzebach grup nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy oraz nabycie wiedzy o prowadzeniu badań jakościowych.

Materiały do pobrania:

DIADNOZA - pdf