REGULAMIN PRACOWNI

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY     ul. Sienkiewicza 3,      41 – 500  Chorzów,     tel.  32  349 78 60     www.chck.pl   STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY Oddział ChCK ul. Siemianowicka 59,  41-503 Chorzów,  tel. 32  247 39 58  www.sdk.org.pl  

                                                                                                                                                         

REGULAMIN
Uczestnictwa w zajęciach prowadzonych i organizowanych przez Chorzowskie Centrum Kultury
 

  1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zespołach, kołach, klubach i sekcjach zainteresowań Chorzowskiego Centrum Kultury.
  2. Opiekę nad uczestnikiem podczas trwania zajęć sprawuje instruktor i jest on odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie każdej osoby będącej pod jego opieką.
  3. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza salą zajęć.
  4. Instruktorzy prowadzą dokumentację merytoryczną swoich zajęć oraz weryfikują obecność uczestników.
  5. Bezpośrednią opiekę merytoryczną nad instruktorami i zajęciami sprawują wyznaczeni Pracownicy CHCK przy ul. Sienkiewicza 3 oraz w Oddziale Starochorzowski Dom Kultury przy ul. Siemianowickiej 59.
  6. Uczestnicy wnoszą opłatę za  zajęcia do 10-tego dnia każdego miesiąca, po wcześniejszym zapisaniu się do wybranej grupy. 
  7. Opłaty można uiszczać w kasie ChCK, płatności online-przelew 24 ( elektroniczny system sprzedaży) lub przelewem bankowym- na rachunek bankowy podany na stronie ChCK w zakładce kontakt.
  8. W celu lepszej ochrony uczestników zajęć, właściwego przepływu informacji, wszyscy członkowie kół  podają swoje dane kontaktowe, za zgodą na publikację wizerunku, zgodnie z art.6 ust. 1 a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika od uiszczenia opłaty w całości, za dany miesiąc.

      W wyjątkowych sytuacjach, w wyniku dłuższej absencji odstąpienie od opłaty będzie rozpatrywane indywidualnie.

10. Wysokość opłat umieszczona jestw cenniku CHCK.

11. Uczestnik, który dokonał opłaty za dany miesiąc otrzymuje karnet, upoważniający do obecności na zajęciach.

12. Nieuregulowanie należności w danym miesiącu (bez wcześniejszego powiadomienia) upoważnia ChCK do wykreślenia z listy uczestników.

13. Gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie ChCK, termin zrealizowania zaległych zajęć zostanie uzgodniony w porozumieniu z uczestnikami kół.

14.Uczestnicy zajęć są zobowiązani do: odpowiedniego i kulturalnego zachowania, bezwzględnego przestrzegania i wykonywania zaleceń instruktora (dot. również stroju do zajęć), przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i palenia na terenie ChCK i SDK.

15. Uczestnicy zajęć poniżej 12 roku życia mogą korzystać z windy tylko w obecności osoby dorosłej.

16. Uczestnicy zajęć prowadzonych w Chorzowskim Centrum Kultury stają się współgospodarzami instytucji,

odpowiedzialnymi za jej mienie i dobry wizerunek.