RZUĆ ŚWIATŁO NA KULTURĘ!

Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowisko 

Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych

Wymiar czasu pracy:  1 etat  

Dział:  Dział Techniczny Chorzowskiego Centrum  Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów

 

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa sprzętu oświetleniowego podczas imprez organizowanych przez ChCK na miejscu
  i w terenie.
 2. Znajomość i obsługa konsolet oświetleniowych „ChamSys MagicQ” oraz „Ma Lighting grandMA”.
 3. Znajomość i obsługa urządzeń multimedialnych typu: projektory; kamery PTZ; oraz oprogramowania: Resolume; vMix.
 4. Obsługa sprzętu oświetleniowego podczas prób zespołów artystycznych odbywających się
  w ChCK.
 5.  Konserwacja i drobne naprawy sprzętu.
 6.  Współpraca z działem organizacji imprez oraz z oddziałem Starochorzowski Dom Kultury
  w zakresie zapewnienia obsługi imprez organizowanych przez ChCK monitorującego

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia
 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. obsługa komputera oraz systemów wymienionych w zakresie obowiązków,
 3. odporność na stres,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenia na podobnym stanowisku,
 2. łatwość nawiązywania kontaktów,
 3. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 4. sumienność, dokładność i systematyczność pracy,
 5. komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Ofertę zawierającą:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

należy złożyć w Chorzowskim Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów pokój nr 11 - sekretariat lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych” do  dnia  15 KWIETNIA 2023  roku.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Administracyjnym Chorzowskiego Centrum Kultury telefon nr 32 349-78-60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15:00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej chck.bip.chorzow.eu.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej

osoba odpowiedzialna za treść: Anna Pacyna, dnia: 2023-03-15