Działalność

REWITALIZACJA KULTURĄ

Chorzowskie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury zainaugurowało swoją działalność w 2008 roku, nawiązując do bogatych tradycji animacji kultury sięgających jeszcze okresu międzywojennego, kiedy w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 działał Dom Ludowy.

Nowa formuła pracy Chorzowskiego Centrum Kultury, którą uruchomiliśmy w 2016 roku nawiązuje do pierwszych lat pracy Domu Ludowego, gdzie istotne były teatr o społecznym charakterze, działalność impresaryjna, dzięki której Chorzów odwiedzały największe osobowości międzywojennej sceny, działalność społeczna, służąca integracji mieszkańców naszego miasta oraz edukacja. 

Nawiązując do tych tradycji powołaliśmy cztery programy realizujące podstawowe cele naszej instytucji:
- Wychowanie do twórczego życia
- Rewitalizacja społeczna przez kulturę
- Animacja teatralna
- Tworzenie wysokojakościowych wydarzeń artystycznych

Poza organizowaniem własnych projektów, chcemy również dawać przestrzeń, w której grupy mieszkańców mogą realizować własne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury. Moderujemy również współpracę różnych podmiotów, wokół budowania kapitału społecznego, który sprawi, że Chorzów będzie miejscem dobrym do pełnego, twórczego i dającego satysfakcję życia.


PROGRAMY MERYTORYCZNE CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY 

Edukacja Kulturowa
Celem programu jest dostosowanie oferty edukacyjno - artystycznej do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz zintegrowanie działań edukacji twórczej, jakie są podejmowane w Chorzowie przez różne podmioty, zarówno publiczne, społeczne, jak i gospodarcze. Naszym celem jest wdrożenie spójnego, dostosowanego do zmian społecznych w naszym mieście Programu Edukacji Kulturowej.

Chorzowskie Centrum Animacji
Często myślimy o kulturze w kategoriach rozrywki i spędzania wolnego czasu, tymczasem aktywne uczestnictwo mieszkańców w kulturze zwiększa poczucie ich zadowolenia z miejsca w którym żyją, generuje rozwój społeczny i gospodarczy, przynosi miastu wymierne zyski. Przez działania animacyjne chcemy budować kapitał społeczny dzielnicy Centrum. 

Tworzymy koalicję podmiotów i organizacji. W roku 2016 uruchomiliśmy program mikrograntów na inicjatywy społeczne realizowane w centrum Chorzowa. Zapraszamy polskich i zagranicznych artystów i animatorów na rezydencje artystyczne, aby pracowali z mieszkańcami naszego miasta nad poprawą przestrzeni, w której żyjemy. W lutym 2016 w Chorzowskim Centrum Kultury została uruchomiona Galeria Antresola - miejsce dialogu o kulturze. Swoją twórczość będą w niej mogli  prezentować zarówno artyści profesjonalni jak i miłośnicy różnych dziedzin sztuki, lokalne grupy twórcze. Chorzowskie Centrum Animacji czyni starania, aby poprzez kulturę zrewitalizować społecznie przestrzeń centrum Chorzowa. 

Program w swej pracy nawiązuje do tradycji przedwojennego Domu Ludowego.

Scena Powszechna
Od początku budynek Chorzowskiego Centrum Kultury był silnie związany ze społecznym ruchem teatralnym. Naszym zamiarem jest budowanie programu teatralnego, który łączy artystów profesjonalnych z pasjonatami teatru, integruje środowisko twórcze wokół wartościowych realizacji scenicznych. Program nawiązuje do przedwojennych tradycji Teatru "Reduta Śląska". 

W ramach programu wydawany był kwartalnik pt. „Prowokator Teatralny”, w którym śledziliśmy i komentowaliśmy zjawiska artystyczne związane z lokalnym teatrem.

Biuro Wydarzeń ChCK
Chorzowskie Centrum Kultury od swojego powstania było miejscem ważnych wydarzeń artystycznych. Chcemy poprzez ciekawe cykle koncertów i festiwali budować społeczność, znajdującą w murach naszego Centrum jak najlepsze warunki do odbioru kultury. 

W ramach programu realizujemy m.in. cykl koncertów „+21”, który jest skierowany dla najrzadziej obecnej w instytucjach kultury grupy wiekowej między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia, zapraszamy artystów na jedyne koncerty w Polsce. Jesteśmy partnerem ogólnopolskich wydarzeń festiwalowych: m.in. Jazz i Okolice, Bluestracje, Silesia Drum Festival (Drum Fest), Jazz i Literatura i innych.


Program kadencyjny działania

Chorzowskiego Centrum Kultury

 

Kierunki rozwoju  Chorzowskiego Centrum Kultury:

 1. W stronę nowych platform kultury
 1. Rozwój technologii, które umożliwiają komunikację społeczną, zdobywanie wiedzy, uczestnictwo w kulturze, czy spędzanie czasu wolnego, przebiega z niespotykaną wcześniej w historii dynamiką. Może to doprowadzić do radykalnej zmiany modelu uczestnictwa w kulturze.
 2. Chorzowskie Centrum kultury w swojej pracy merytorycznej korzystać będzie z nowych platform przekazu kulturowego, opartych na wykorzystaniu różnorodnych, kreatywnych narzędzi, takich jak kino, radio społecznościowe, rozszerzona rzeczywistość, narzędzia i aplikacje mobilne. Zespół pracowników ChCK będzie stale podnosił kompetencje związane z umiejętnością pracy w oparciu o wykorzystanie nowych technologii i sposobów animacji kultury.
 3. Program ChCK uwzględniać będzie potrzebę swobody przekazy kulturowego. Oznacza to, że dotychczasowe media, które wykorzystuje ChCK będą uzupełniane o nowe miejsca, sposoby i środki wyrazu (m.in. ekspozycje i wydarzenia artystyczne w nowych miejscach, kulturotwórcze wykorzystanie przestrzeni publicznej).

 

 1.   W stronę dojrzałej wspólnoty 
 1. Społeczność mieszkańców Chorzowa, podobnie jak mieszkańcy wielu innych miast i gmin Polski, zagrożona jest obecnie zjawiskiem dezintegracji, wynikającej z wielu problemów społecznych, takich jak: niespotykana wcześniej mobilność i masowe migracje, utrata wielokulturowego charakteru miast (zagrożenie monokulturą), silna polaryzacja polityczna i kulturowa.
 2. Program Chorzowskiego Centrum Kultury powinien uwzględniać potrzebę reintegracji społecznej oraz odpowiadać na wyzwania i problemy współczesności, związane m.in. nowymi technologiami, kwestiami klimatycznymi i ekologicznymi, czy nowymi modelami życia. Mieszkańcy Chorzowa w aktywny sposób uczestniczyć będą w realizowanych działaniach programowych ChCK, poprzez wolontariat, realizację własnych pomysłów na kulturę wspólnotową (m.in. konkursy grantowe na inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury) oraz udział w tradycyjnych formach uczestnictwa we wspólnotach związanych z kulturą (chóry, stowarzyszenia, grupy nieformalne).
 3. Organizator oraz ChCK będą wspierać finansowo i organizacyjne aktywności mieszkańców budujące wspólnotowy wymiar uczestnictwa w życiu społecznym miasta oraz honorować zapisy ratyfikowanej przez miasto Chorzów w 2018 roku Samorządowej Karty Kultury.

 

 1. W stronę edukacji do rozumienia siebie i świata
 1. Edukacja kulturowa prowadzona w Chorzowskim Centrum Kultury będzie procesem przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze. Proces ten będzie przewidywał poza tradycyjnymi formami, wprowadzanie nowych różnorodnych form działań, zgodnie z założeniem, że zamiast jednego, istnieje wiele zróżnicowanych porządków kulturowych.
 2. Rozwój współpracy z odbiorcami oferty edukacyjnej ChCK będzie przebiegał od uczestnictwa do partycypacji w projektowaniu i budowaniu działań o charakterze twórczym.
 3. Proces edukacji kulturowej realizowanej w ChCK, będzie odchodził od stacjonarnej formuły stałych zajęć rozwijających pasje i zainteresowania, na rzecz ograniczonych w czasie projektów edukacyjnych.

 

 1. W stronę teatru społecznego
 1. Historia powstania budynku Chorzowskiego Centrum Kultury, związana jest z ruchem społecznym skupionym wokół pasji rozwijania teatru jako platformy podkreślania partycypacji kulturowej mieszkańców Chorzowa. Teatr amatorski, wynikający z samodzielnej inicjatywy i pasji (nie z narzuconych „odgórnie” założeń programowych), jest obecnie najbardziej twórczą, rozwiniętą jakościowo i ilościowo sferą działań ChCK (ilość uczestników, ilość nakładów na działania, ilość wydarzeń). Słowo „teatr”, jest również nośnikiem pamięci - wielu odbiorców oferty ChCK wciąż używa historycznej nazwy „Teatr Miejski”.
 2. Biorąc pod uwagę takie potencjały jak: zaangażowanie twórcze, rozpoznawalność lokalna, regionalna i ogólnopolska działań teatralnych, profesjonalna, dedykowana realizacjom teatralnym scena i zaplecze techniczne, bogate, wciąż kontynuowane tradycje teatralne, w działalności ChCK, teatr będzie ważną dominantą, kształtującą program, charakter i sposób komunikowania o ofercie kulturalnej.
 3. Kierunek ten uwzględniać będzie przygotowanie analizy merytorycznej i organizacyjnej w stronę ukierunkowania modelu, struktury i nazwy instytucji na pracę jako społeczny teatr miejski.  Organizacja taka powinna zachować swój amatorski, partycypacyjny i zróżnicowany charakter, zmierzając w kierunku formuły instytucji artystycznej.

 

 1. W stronę ustawowej samodzielności Instytucji Kultury
 1. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, Chorzowskie Centrum Kultury realizuje zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym, w warunkach autonomii przynależnej osobie prawnej. Oznacza to, że jest samodzielnym kreatorem i realizatorem swojego programu, który podlega ocenie w czasie zatwierdzania rocznego planu pracy i sprawozdania budżetowego oraz poprzez przewidziane prawem instrumenty nadzoru Organizatora.
 2. Organizator i Instytucja Kultury będą dożyć do współpracy partnerskiej, przewidzianej dla niezależnych podmiotów prawnych (ChCK nie jest jednostką budżetową miasta).
 3. Program Chorzowskiego Centrum Kultury odpowiada na zdiagnozowane potrzeby w dziedzinie kultury mieszkańców Chorzowa i nie jest oparty na technicznej realizacji pomysłów na działania w zakresie kultury innych podmiotów, w tym wydziałów Urzędu Miasta Chorzów, stowarzyszeń i innych instytucji kultury. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia działania takie stoją na przeszkodzie w prawidłowym realizowaniu programu instytucji kultury.

 

 1. W stronę lepszej komunikacji
 1. Nowe technologie, lawinowo wzrastająca ilość podmiotów zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych, konkurencja w postaci mediów internetowych oraz potrzeba koordynacji działań z innymi organizacjami działającymi na terenie miasta, wymuszają konieczność wprowadzenia zmian w komunikowaniu Chorzowskiego Centrum Kultury o swojej ofercie programowej.
 2. Aby zoptymalizować sposoby komunikacji, zostanie opracowana strategia komunikacji społecznej ChCK wraz z odpowiednimi procedurami, uwzględniającymi sposoby współdziałania i koordynowania działań z innymi podmiotami działającymi na terenie miasta.

OFERTA WYNAJMU

CENNIK WYNAJMU SAL CHCK

CENNIK WYNAJMU SAL SDK

CENNIK PLAKATOWANIA

CENNIK WYNAJMU NAGŁOŚNIENIA