Regulamin sprzedaży, rezerwacji i zwrotów biletów

REGULAMIN

sprzedaży, rezerwacji i zwrotów biletów na imprezy organizowane w Chorzowskim Centrum Kultury oraz oddziale Starochorzowskim Domu Kultury

 

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów

NIP: 627-262-49-30
Regon: 240765254
Wpis miejskich instytucji kultury - nr 7

oraz oddział Starochorzowski Domu Kultury
ul. Siemianowicka 59, 41-500 Chorzów, zwani dalej CHCK

 

§ 1  SPRZEDAŻ W CHCK:

1. Bilety sprzedawane są w kasach CHCK  w dniach i godzinach otwarcia kasy.

2. Formą płatności za bilety w kasach CHCK  jest:

                a. Gotówka,

                b. Karta płatnicza

CHCK nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.

                c. Tradycyjny przelew bankowy

- Przelewy bankowe należy dokonywać na konto CHCK  nr 61105012431000002323773735 w ING Bank Śląski o/ Chorzów, w takim terminie, aby wpływ środków na konto bankowe CHCK nastąpił najpóźniej na 2 dni robocze przed imprezą. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, numer rezerwacji oraz nazwę imprezy.

     d.  Płatność przez portal przelewy24.

3. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zwanych dalej osobami, dowodem sprzedaży gotówkowej oraz przy pomocy kart płatniczych jest bilet z paragonem fiskalnym natomiast sprzedaży przelewowej oraz przez portal przelewy24 jest bilet.

4. W momencie zakupu biletu gotówką lub kartą płatniczą w preferencyjnej cenie osoba zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku biletu zapłaconego tradycyjnym przelewem bankowym, jeśli bilet jest w preferencyjnej cenie, osoba odbierająca zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki.

5. W przypadku osób przy płatności gotówką i kartą płatniczą podstawą do wystawienia faktury jest paragon fiskalny. Faktura do paragonu może być wystawiona tylko z danymi osoby.

6. Osoba dokonująca zakupu biletu tradycyjnym przelewem bankowym lub przez portal przelewy24, jeśli prosi fakturę zobowiązana jest do poinformowania o tym dział księgowości CHCK.

7. W przypadku sprzedaży na rzecz firm (instytucje, podmioty gospodarcze, itp.) dowodem sprzedaży gotówkowej, przy pomocy kart płatniczych oraz sprzedaży przelewowej i przez portal przelewy24 jest bilet.

8. W przypadku zakupu biletów gotówką lub kartą płatniczą na rzecz firmy należy o tym fakcie poinformować kasjera przed dokonaniem zakupu oraz należy podać kasjerowi NIP firmy.

9. W przypadku zakupu biletów tradycyjnym przelewem bankowym lub przez przelewy24 z konta firmowego, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie CHCK zostanie wystawiona faktura VAT , w terminie nie późniejszym niż wynikającym z punktu 13.

10. Faktura VAT do sprzedanych biletów zostanie wystawiona zgodnie z terminem z punktu 13.

11. Bilety zapłacone tradycyjnym przelewem bankowym są do odbioru w kasach CHCK. CHCK nie prowadzi wysyłki ani dostawy wykupionych biletów.

12. Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego są nieważne.

13. Faktury wystawiane są nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży biletów.

14. Możliwe formy odbioru faktur wystawianych przez CHCK:

 1. Odbiór osobisty w kasie CHCK
 2. Poczta polska
 3. Poczta e-mail

 

§ 2 REZERWACJE

1. Rezerwacji biletów można dokonywać osobiście, telefonicznie, mailowo.

2. Dokonać rezerwacji można jedynie podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz kod pocztowy. Tym samym klient wyraża zgodę na kontakt ze strony CHCK w celu skutecznej obsługi w przypadku ewentualnych zmian w repertuarze itp.

3. Dokonana rezerwacja zachowuje swoją ważność automatycznie przez 14 dni niezależnie od sposobu rezerwacji, później automatycznie zostaje anulowana, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży lub w zależności od daty imprezy po ustaleniu z pracownikiem CHCK dokonującym rezerwacji.

4. W szczególnych przypadkach termin rezerwacji może być przedłużony przez pracownika CHCK.

5.W dniu imprezy rezerwacji można dokonać max. do 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy.

6. Jeśli rezerwacja jest zrobiona do dnia imprezy, należy ją odebrać najpóźniej do pół godziny przed imprezą. Prosimy o wcześniejsze odbieranie biletów, po upływie terminu rezerwacje są anulowane.

7. Wszystkie rezerwacje tracą ważność na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy.

 

§ 3 ZWROTY

1. Podstawą do zwrotu gotówki za bilety jest ważny bilet z paragonem fiskalnym lub bilet z fakturą wystawioną przez CHCK.  W przypadku posiadania biletu bez paragonu fiskalnego zwroty gotówki rozpatrywane są indywidualnie.

2. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

3. Zwrotu pieniędzy za wykupiony bilet dokonuje się w takiej samej formie płatności w jakiej był on wykupiony. Zwroty inną formą płatności niż zakupiony bilet są rozpatrywane indywidualnie na życzenie osoby lub firmy, dalej zwanymi klientem.

4. W przypadku zwrotu biletu, którego zakup udokumentowany był fakturą, zwrotu dokonuje się w kasie głównej CHCK w godzinach jej otwarcia, na podstawie wystawionej faktury korygującej.

5. CHCK przyjmuje zwroty wykupionych biletów w następujących przypadkach:

 1. Rezygnacji klienta z udziału w imprezie nie później niż  7 dni przed określoną na bilecie datą imprezy.
  W przypadkach losowych, zwroty biletów, których termin jest krótszy niż 7 dni rozpatrywane są indywidualnie.
 2. Odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od CHCK (np. przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa itp.)
 3. Odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie CHCK.
 4. Braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn leżących po stronie CHCK np. zmiana tytułu, daty, godziny.

6.    W przypadku odwołania imprezy lub braku możliwości wykonania imprezy, klientom, którzy zakupili bilety w  CHCK, przysługuje zwrot należności w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty planowanej imprezy.

7.    W przypadku odwołania imprezy, która była planowania w okresie od 15 do 30 grudnia danego roku lub braku możliwości jej wykonania, klientom, którzy zakupili bilety w CHCK, przysługuje zwrot należności
w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia następnego roku.

8.    CHCK nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety.

9.    CHCK nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie przez firmy zewnętrzne.
 W przypadku, gdy bilety na imprezę sprzedaje firma zewnętrzna poza kasami CHCK, ponosi ona również pełną  odpowiedzialność  za zwrot pieniędzy za wykupione bilety.

 

§ 4   ZAKUP BILETÓW ON-LINE

1. Zakup biletów w systemie on- line oznacza akceptację przez klienta regulaminu rezerwacji i zakupu biletów.

2. Sprzedaż biletów w systemie on- line odbywa się zgodnie z procedurą:

 1. Dokonania rezerwacji i zamówienia on-line przez zakładkę kup bilet,
 2. Wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
 3. Uiszczenia zapłaty za zamówienie przelewem poprzez system płatności internetowych  przelewy24.pl,
 4. Otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail,

3. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, klient zobowiązany jest  do kontaktu z Działem Księgowości ChCK.

4. W momencie potwierdzenia przez przelewy24.pl przyjęcia płatności, na adres e-mailowy, wskazany przez klienta, jest przesyłany bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku. Każdy bilet zawiera indywidualny kod generowany elektronicznie, znany tylko klientowi.

5. Wstęp na imprezy kulturalne jest możliwy tylko po okazaniu biletu i jego weryfikacji.

6. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje również prowizję serwisu płatniczego przelewy24.pl w wysokości 1,9 % doliczoną do ceny biletu.

7. Klient nie otrzymuje paragonu fiskalnego w zakresie zamówień i płatności drogą internetową, która nie podlega fiskalizacji.

8. Zakupienie biletu ulgowego w systemie on-line podlega weryfikacji przed wejściem na imprezę. W tym celu należy okazać stosowny dokument uprawniający do zniżki.

9. Klient jest odpowiedzialny za stan i bezpieczeństwo biletu. Udostępnianie go osobom trzecim lub przekazywanie numeru zamówienia może uniemożliwić klientowi uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym.

10. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedyńczych biletów na jedną imprezę. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów, CHCK prosi o kontakt telefoniczny z Kasą biletową CHCK.

11. W przypadku zakupu biletu przez klienta na rzecz innej osoby, jest on zobowiązany do podania imienia i nazwiska tej osoby na kupowanym bilecie.

12. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się dwie godziny przed terminem (godziną) imprezy. CHCK zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży on-line lub prowadzenia sprzedaży biletów na daną imprezę tylko w kasie biletowej CHCK, bez konieczności podawania przyczyny. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej CHCK. W tym przypadku wskazany jest kontakt telefoniczny z CHCK.

13. W celu wejścia na imprezę Klient winien posiadać bilet z możliwością odczytania wszystkich danych zawartych na bilecie.

14. CHCK nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. skutki podania przez klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia,
 2. wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci Internet,
 3. za bilety zagubione przez klienta,
 4. funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez klienta,
 5. wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
 6. przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

15. Przy zakupie biletów płatności realizowane są przy pomocy przelewów elektronicznych.

16. Bilety pozostają własnością CHCK do czasu odnotowania przez CHCK potwierdzenia dokonania zapłaty przez klienta.

17. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank klienta w ciągu 15 min od momentu zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

18. Płatności za bilety obsługiwane są przez Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 oraz jej agentów Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe klienta. O sposobie postępowania klient zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się bezpośrednio skontaktować, wysyłając maila na adres: serwis@przelewy24.pl.

19. CHCK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl

 

§ 5   ZWROTY W SYSTEMIE ON-LINE 

1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kasa@chck.pl,  księgowości lub kasie  – osobiście lub telefonicznie w godzinach jej otwarcia.

2. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie CHCK, CHCK przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty, stanowiącej wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24) na podstawie pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od zakupu dostarczonego do CHCK osobiście, faksem lub mailem jako załącznik- skan, w terminie do 30 dni po odwołanej imprezie. Aby otrzymać zwrot za zakupione bilety drogą elektroniczną należy nadesłać e-bilet na adres CHCK, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail CHCK kasa@chck.pl oraz dołączyć następujące informacje: imię  i nazwisko klienta, numer transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24, nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie np. gotówka, przelew bankowy.

3. W przypadku odwołania imprezy lub braku możliwości wykonania imprezy, klientom, którzy zakupili bilety w CHCK, przysługuje zwrot należności w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty planowanej imprezy.

4. W przypadku odwołania imprezy, która była planowania w okresie od 15 do 30 grudnia danego roku lub braku możliwości jej wykonania, klientom, którzy zakupili bilety w CHCK, przysługuje zwrot należności w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia następnego roku.

5. W przypadku zwrotu biletu, którego zakup udokumentowany był fakturą, zwrotu dokonuje się w kasie głównej CHCK w godzinach jej otwarcia, na podstawie wystawionej faktury korygującej.

6. CHCK przewiduje zwrot biletów zakupionych w opcji on-line wyłącznie najpóźniej na trzy dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 

§ 6   INFORMACJE DLA WIDZÓW

1. Klienci/widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu.

2. Spóźnieni   klienci/widzowie będą w miarę możliwości wprowadzani na widownię przez obsługę CHCK
i proszeni do zajęcia wskazanych im miejsc. Jeżeli wskazane miejsca przez obsługę CHCK będą się różniły od miejsc wskazanych na bilecie, zajęcie miejsc wskazanych na bilecie  będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy, jeżeli taka została przewidziana.

3. Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy, tablet, smartfon, zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy.

4. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody CHCK lub Organizatora imprezy. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione. 

5. Na sali widowiskowej CHCK obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i napojów.

6. Na terenie CHCK obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób nietrzeźwych.

7. Na terenie CHCK podczas imprez obowiązuje całkowity zakaz wejścia osób postronnych na scenę.

8. Na terenie CHCK obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku
o ochronie zdrowia przez następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

9. Na sali widowiskowej CHCK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt  za wyjątkiem psów przewodników.

10. Każda osoba przebywająca w CHCK  jest zobowiązana bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. poż. obowiązujących w CHCK  oraz wskazówek obsługi CHCK. Klienci/widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników CHCK  oraz w przypadkach naruszenia Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych klientów/widzów zostaną poproszeni o opuszczenie CHCK. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana za wykupiony bilet.

11. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta/widza powyższego Regulaminu we wszystkich jego aspektach.

12. CHCK informuje, że zapłata za bilety zakupione w systemie on line będzie dokonywana za pomocą podmiotu wykonującego na rzecz CHCK usługi płatnicze: Pay Pro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, Poznań 60-327, posługującego się adresem internetowym www.przelewy24.pl

13. W przypadku imprez, w ramach których CHCK prowadzi dystrybucję biletów na zlecenie osób trzecich, CHCK zastrzega sobie odmienne terminy zwrotów za sprzedane bilety. Terminy te zostaną podane odrębnie do wiadomości na stronie internetowej CHCK oraz w kasie CHCK.

14. Sprzedaż i dystrybucja on-line może być dokonywana za pomocą innych portali i systemów sprzedaży biletów w porozumieniu z organizatorem imprezy.

 

§ 7   OCHRONA DANYCH W SYSTEMIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury, 41-500 Chorzów, ul. H. Sienkiewicza 3.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kiesling, iod@ras-serwis.com.pl, +48 694 377 950.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz Pay Pro i  DialCom24 Sp. z o.o. w celu dokonania płatności.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

§ 8   ZAPISY KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej www.chck.pl oraz w kasie biletowej CHCK

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.